05137505

تماس با ما

Captcha

اطلاعات تماس

نام : آقای خزائی

تلفن : 0513505

داخلی :555

سمت :مدیر عامل

نام : خانم رضا زاده

تلفن : 05137505

داخلی :535-6

سمت :مسئول تورهای داخلی

نام : آقای آشنایی

تلفن : 05137505

داخلی :539-40

سمت :مسئول تورهای خارجی

نام : خانم براتی

تلفن : 05137505

داخلی :537

سمت :مسئول پروازهای داخلی

نام : خانم کیوان

تلفن : 05137505

داخلی :549

سمت :مسئول پروازهای خارجی

نام : خانم خزائی

تلفن : 05137505

داخلی :515

سمت :مدیر رزرواسیون هتل

نام : خانم زمانی

تلفن : 05137505

داخلی :520

سمت :مسئول امور مالی